Leerlingbegeleiding bij lees-, spelling- en rekenproblemen

 • Leesproblemen (begrijpend lezen)

 • Dyslexie en dysorthografie (spellingsstoornis)

 • Rekenproblemen

 • Dyscalculie (rekenstoornis)

 • Werkhoudingsproblemen (concentratie en motivatie)

 • Co-morbiditeit: een combinatie van bijvoorbeeld dyslexie en AD(H)D of dyslexie en hoogbegaafdheid

 • Begeleiding bij: spelling Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De remedial teacher werkt volgens een op de leerling afgestemd handelingsplan. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van gesprekken met de ouders, de leerkracht en het kind zelf. Ook de resultaten van de door de leerling gemaakte landelijk genormeerde toetsen hebben invloed op de invulling van het handelingsplan.

Na 3 tot 4 maanden worden de toetsen opnieuw afgenomen en volgt er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen. Tussentijds stemt de remedial teacher de les af op de reactie en de resultaten van de leerling tijdens de voorgaande les. Uiteraard krijgen de ouders en de leerkracht advies over de begeleiding van de leerling gedurende het traject.

Hoe lang begeleiding hierbij nodig is, verschilt per kind. Kinderen die een bepaald lees- of rekenonderdeel op school hebben gemist, hebben aan 6 maanden remedial teaching vaak voldoende om weer op gemiddeld groepsniveau te komen. Voor leerlingen met een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie) is een langer begeleidingstraject nodig.

Uw kind aanmelden?

Motiveren om te leren

Kinderen die bij ons in de praktijk komen, hebben vaak weinig motivatie om te leren lezen en schrijven. Het technisch lezen kan zoveel moeite en energie kosten, dat de inhoud van het verhaal onvoldoende aan bod komt. Het kind kan dan nauwelijks genieten van boeken. Bij Goed zo! Remedial Teaching in Raamsdonksveer proberen we plezier te maken tijdens het leerproces.

Schrijven in scheerschuim
Door activiteiten in een spelvorm aan te bieden proberen we de innerlijke motivatie bij de leerling op te roepen. Je kunt een activiteit als woorden lezen in een spelvorm gieten door bijvoorbeeld een computerspel, een lees/spellingkwartet, memory en een leesspelletje te spelen. Schrijven is bijvoorbeeld ook mogelijk in zand, scheerschuim of op een whiteboard.

De leeftijd van het kind speelt uiteraard ook een rol: bij een 6-jarige bouw je meer spelelementen in een les dan bij een 11 en 12-jarige.

Download de folder

Uitgangspunten van Goed zo! Remedial Teaching

Een goede begeleiding van uw kind is uiteraard fundamenteel bij Goed zo! Remedial Teaching. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen hebben we een aantal uitgangspunten om het doel te bereiken:

 • Gebruikmaken van de sterke kanten van uw kind.
 • Niet denken voor een kind, maar denken met het kind.
 • Het bieden van een veilig en gestructureerd leerklimaat door goede instructies en voldoende oefenmogelijkheden.
 • Het vergroten van vaardigheden en kennis.
 • Kinderen succeservaring op laten doen.
 • Het kind in zijn waarde laten.
 • Na afloop van de oefening de leerling zichzelf een beoordeling laten geven.
 • De leerling complimenteren met het geleverde werk.
 • Vertrouwen hebben in de groeikracht van het kind.

Dit is slechts een kleine greep van onze uitgangspunten. Duidelijk is dat de leercapaciteiten van en het geloof in het kind centraal staan in het begeleidingstraject. Deze begeleiding is op kosten van de ouders.

Meer informatie?